Vyřízení rychle a bez starostí

Dotace, náš šálek kávy

Vyřízení rychle a bez starostí

Dotace na fotovoltaické elektrárny

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) je administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Obecná pravidla dotace

Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 10 kWp.

V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

Realizace opatření musí být prováděna dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

O podporu mohou žádat vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby nebo nabyvatelé nového rodinného domu či bytu.


Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 70 % z celkového teoretického zisku systému.

Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popř. jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležícím k řešenému rodinnému domu.


Podporu lze poskytnout i na opatření realizovaná ve vymezených bytových jednotkách (viz definice v kapitole 11) za předpokladu, že:

  • mají dle charakteru opatření oddělené rozvody příslušných médií (teplé vody, vytápění) a samostatné hlavní zdroje tepla (kotle, ohřívače vody);
  • v případě fotovoltaických systémů C.3.4 až C.3.8 samostatné fakturační měření spotřeby elektrické energie;
  • požadované parametry se v takovém případě vztahují k příslušné bytové jednotce.
  • Pokud byl součástí žádosti v oblasti podpory B fotovoltaický systém s dodávkou energie mimo budovu (tj. systém dodávající energii do distribuční soustavy) či fotovoltaický systém určený pro dodávku elektřiny pro vlastní spotřebu, nelze poskytnout podporu v podoblastech podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7 a C.3.8.

Definice rodinného domu dle kapitoly 11. musí být pro poskytnutí podpory v této oblasti podpory naplněna jak pro budovu před realizací podporovaných opatření (tj. ve výchozím stavu), tak i pro budovu v navrhovaném stavu (tj. po dokončení realizace podporovaných opatření), není-li uvedeno jinak.

O podporu v této podoblasti podpory může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům, či v něm vymezenou bytovou jednotku, pouze jednou za dobu trvání Programu. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů (podoblast podpory C.3.5/C.3.6/C.3.7) a žádost o podporu na rozšíření solárního systému, na který byla čerpána podpora z Programu.

Vyřízení rychle a bez starostí

Jaká je výše dotace 

Výše dotace se odvíjí od zvolené technologie, jestli máte fotovoltaiku bez baterie, s baterií a nebo kombinaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla.

Spolu se zvolenou technologií fotovoltaické elektrárny (s baterií, bez baterie), je pro stanovení výše dotace zcela zásadní roční spotřeba elektrické energie a také sklon a natočení panelů. Na základě těchto parametrů je výpočtem stanovena využitelná energie a přiřazena výše dotace.

Dále můžete získat dotaci na Odborný posudek, který je přílohou žádosti o dotaci a pokud jste využili i Kotlíkovou dotaci, k těmto dotacím NZÚ můžete zístak i Bonus za kombinaci obou dotačních programů

Celková dozace se tedy skládá z dotace na Energetický posudek 5 000 Kč + dotace dle typu podoblasti + dotační bonus 10 000 Kč (při kombinaci s kotlíkovou dotací). 

Nova zelena usporam

5 000 Kč

Podoblast podpory C3.5

Zpracování odborného posudku

35 000 Kč

Podoblast podpory C3.3

Fotovoltaický systém s přímým ohřevem teplé vody - bez napojení fotovoltaiky do elektrické sítě domu

Minimální objem zásobníku teplé vody 80 litrů/kWp

Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody 50%

55 000 Kč

Podoblast podpory C3.4

Fotovoltaický systém bez baterie.

Pro domácnosti  se spotřebou elektrické energie cca od 3 MWh za rok 

Minimální objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže 120 litrů

80 000 Kč

Podoblast podpory C3.9

Fotovoltaický systém bez baterie.

Pro domácnosti se spotřebou elektrické energie cca od 4 MWh za rok

Minimální objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže 200 litrů

70 000 Kč

Podoblast podpory C3.5

Pro domácnosti  se spotřebou elektrické energie cca od 3 MWh za rok 

Minimální kapacita baterie min. 1,25 x instalovaný výkon

100 000 Kč

Podoblast podpory C3.6

Pro domácnosti  se spotřebou elektrické energie cca od 4 MWh za rok 

Minimální kapacita baterie min. 1,25 x instalovaný výkon

150 000 Kč

Podoblast podpory C3.7

Pro domácnosti  se spotřebou elektrické energie cca od 5,5 MWh za rok 

Minimální kapacita baterie min. 1,25 x instalovaný výkon

150 000 Kč

Podoblast podpory C3.8

Fotovoltaika se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem

Minimální objem zásobníku akumulační nádrže  600 litrů

Kombinace NZÚ a Kotlíkové dotace

Dotační bonus

Mimořádný dotační bonus pro majitele rodinných domů za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s dotací z 2. a 3. vlny tzv. kotlíkových dotací.

  • Bonus získáte, pokud zkombinujete žádost o dotaci na instalaci fotovoltaického systému s dotací na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla.
  • Nárok na bonus můžete uplatnit do 2 let od získání dotace na nový kotel.
  • Po dokončení úprav vyplatíme jak dotaci NZÚ, tak bonus za výměnu kotle.
  • Typ nového zdroje - tepelná čerpadla, kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle, kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva

Dotační bonus

10 000 Kč

Máte zájem o konzultaci?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme