Zjistěte co nejčastěji lidi zajímá

Časté dotazy

Obecné otázky k fotovoltaice

Proč bych si měl pořídit fotovoltiku?

Fotovoltaická elektrárna vám vyrobí elektrickou energii o kterou se vám pak sníží množství energie nakoupené ze sítě. Stanete se pak více soběstačnými a nezávislými na dodavateli elektrické energie. V případě, že budete mít fotovoltaiku s baterií, bude domácnost napájena energií i v případě výpadku vnější sítě, jako např. u fotovoltaiky BATERIE MAXI. Neméně významným přínosem může být zhodnocení vaší nemovitosti a velmi pozitivní vliv na životní prostředí.

Jaká je návratnost investice do fotovoltaiky?

Návratnost investice do vlastní fotovoltaiky je velmi individuální. Zaprvé návratnost výrazně ovlivňuje cena elektrické energie a velmi důležitým faktorem je také způsob využívání spotřebičů v domácnosti. Například je velmi vhodné u spotřebičů, které umožňují nastavit čas provozu, nastavit jejich chod na dobu, kdy svítí slunce. Např. myčky, pračky, sušičky je vhodné spouštět s odloženým startem v denních hodinách. Návratnost je tedy z velké části i ve vašich rukách. Dá se ale říci, že se reálná doba návratnosti investice se pohybuje mezi 8 a 15 roky, podle zvolené technologie, výše ceny za nakupovanou energii a způsobu provozu.

Jaké náklady mám očekávat po instalaci elektrárny, co mě to bde stát každý rok?

Jediný výdaj budete mít jednou za čtyři roky, kdy je nutná elektro revize fotovoltaiky. Jinak nevyžaduje provoz elektrárny žádné další provozní náklady. 

Na jakou střechu lze namontovat panely?

Případů, kdy panely nelze instalovat je velmi málo. Nejčastějším případem je malá nosnost střechy dána např. stářím střešní konstrukce nebo nevhodná krytina, jako je např. eternit. Tento typ krytiny neumožňuje pohyb po střeše bez poškození krytiny. Panely lze instalovat jak na rovnou střechu s fólií, kačírkem nebo i zelenou střechu, tak na střechu šikmou. U šikmých střech sklon panelů kopíruje sklon střechy a u rovných střech používáme nejčastěji samozátěžovou konstrukci se sklonem 10°. Konstrukce je zatížena betonovou dlažbou.

Jaké je zatížení střechy fotovoltaikou?

Zatížení šikmé střechy panely je cca 22 kg/m2 a u od 30 do 45 kg/m2, podle lokality, výšky budovy a okolnímu terénu, tedy podle zatížení sněhem a větrem.

Nemám střechu na jih, vadí to? 

Panely lze orientovat na všechny světové strany, jen na sever se to nevyplatí. Nejlepší roční výnos má natočení panelů na jih. Nejlepšího rozložení výroby v průběhu dne ale dosáhneme u střechy s malým sklonem a osazením panelů na východní a současně i na západní stranu střechy. Jelikož ale dům neotočíte, a střechu také nebudete z důvodu instalace fotovoltaiky předělávat, vždy vám nejdříve vhodnost střechy posoudíme.

Dopoledne mi stíní na část střechy sousední dům. Je to problém?

V případě, že je část panelů po nějakou dobu zastíněna například komínem, stromem nebo sousední budovou, výrazně klesne výkon i ostatních nezastíněných panelů. Stínění řešíme instalací speciálních regulátorů ke každému panelu. Dočasné zastínění části fotovoltaiky pak nebude mít na celkový výkon fotovoltaiky tak zásadní vliv, jako bez těchto zařízení.   

Jak velkou střechu potřebuji?

Nejčastější instalovaný výkon je kolem 5 kWp. Při použití panelů o výkonu 450Wp a rozměrech cca 2,1x1 m je tedy potřebná velikost střechy cca 23 m2 čisté plochy. Je to ale velmi orientační informace. Při návrhu osazení panelů je vždy nutné uvažovat s překážkami, dodržovat minimální vzdálenosti od okapu a hřebenu, a také zohledňovat nežádoucí stínění. Proto vždy doporučujeme návštěvu našeho technika na místě instalace, který nejlépe posoudí umístění panelů. 

Jaké je riziko požáru u fotovoltaiky?

Správně navržená a nainstalovaná elektrárna vám nezvyšuje riziko vzniku požáru. Ze statistik vyplývá že množství požárů způsobené fotovoltaikou, je zcela minimální. Jelikož je fotovoltaika pevně spojena s nemovitostí, vztahuje se na ni pojištění nemovitosti. Riziko požáru patří do základních rizik krytých pojištěním. 

Musím se stresovat nějakým papírováním?

Součástí dodávky fotovoltaiky od nás je i vyřízení veškeré administrativy spojené se získáním dotace a s připojením k distribuční síti. Prostě nám dáte plnou moc, spolu vyplníme několik dokumentů a my vše vyřídíme.

Otázky k dotaci

Jak získám dotaci?
Dotaci Nová zelená úsporám (NZÚ) zajišťuje Státní fond životního prostředí, který spadá pod Ministerstvo životního prostředí. S vyřízením dotace si nemusítte dělat starosti, veškeré papírování zajistíme zdarma za vás. 
Jaké jsou podmínky, abych dotaci získal?
Dotace je omezena maximálním instalovaným výkonem 10 kWp. Je také nutné zajistit aby minimálně 70 % vyrobené energie, bylo spotřebováno v domácnosti, tedy aby přetok do vnější sítě překročit 30% vyrobené energie. Splnění této podmínky prokazujeme výpočet, který je součástí energetického posudku. Posudek pro vás zajistíme v rámci dodávky elektrárny. FVE lze namontovat na objekty, které jsou v zapsány katastru nemovitostí jako rodinné domy nebo objekty určené k bydlení. Panely lze umístit taktéž na jiné budovy sousedící s rodinným domem, např. přilehlou garáž.
Jak je to splacením a získáním dotace?
Dotace je vždy vyplácena fondem na účet žadatele, obvykle měsíc po doložení dokumentace fondu o ukončení výstavby elektrárny. Doložení fondu dokládáme my v rámci administrace po připojení elektrárny distributorem a uhrazením plné ceny za dodávku FVE. Očekávejte, že vám bude dotace vyplacena cca 5-6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

Otázky k technologii

Jaká je životnost komponent? 

Investice do fotovoltaiky je generační záležitost. Životnost panelů, nosné konstrukce a kabeláže je v desítkách let. U měničů a baterií je dána životnost především okolním prostředím. Příliš vysoké a nebo nízké teploty okolí nejsou pro živostnost komponent vhodné. Ideální okolní teplota se pohybovala mezi 10°a 30°C.  U měniče se dá očekávat životnost cca 15 až 20 let. U baterií je životnost udávána v počtech cyklů. Má-li baterie životost 6 000 cyklů znamená to, že po dosažení tohoto počtu cyklů má baterie ještě kapacitu cca 60% původní kapacity. Průměrně se dá odhadnout, že baterie provede 250 cyklů za rok, tedy ještě po 24 letech vám bude baterie sloužit.    

Jaké jsou záruky na komponenty?

U panelů dáváme dvě záruky. Za prvé výkonovou záruku, tzn. jaký bude výkon panelu po 25 letech provozu. V našem případě, po 25-ti letech klesne výkon panelů maximálně na 85 % původní hodnoty výkonu. Reálně panely stále fungují a předpokládaná doba mechanické životnosti může být i dvojnásobná. Druhá záruka je na mechanické poškození a ta je 15 let. U měniče a baterií dáváme 10 letou záruku.

Optimální velikost baterie?

Velikost baterie určuje především průběh spotřeby během dne a na základě velikosti fotovoltaiky, tedy instalované výkonu. Baterie by vám měly pokrývat spotřebu domácnosti v odpoledních a večerních hodinách a pak spotřebu v ranních hodinách, kdy ještě není dostatek energie z panelů. Obvykle se volí cca 8 kWh pro menší elektrárny a 10 kWh pro větší. Kapacitu baterie lze i dodatečně rozšířit, pokud se v průběhu první sezony ukáže, že rozšíření dává smysl. 

Kde umístit měnič a baterii?

Nejčastěji jsou měnič a baterie umístěny v technické místnosti, suterénu domu nebo v garáži. Jelikož systém neobsahuje žádné ventilátory, je téměř bezhlučný. Občas v něm něco cvakne. Hluk vás tedy obtěžovat nebude. Je ale nutné, aby bylo místo instalace suché a bezprašné a zcela zásadní je okolní teplota v průběhu roku. Teplota by se měla pohybovala ideálně mezi 10°a 30°C. Pokud by teplota v zimě klesala níže, např. až k nule, systém by omezil výkon baterie, a nebo by ji zcela vypnul. Zajišťuje tak její dlouhou životnost. Měničům naopak nesvědčí vysoké teploty. Pokud by byl měnič dlouhodobě vystaven vysoké teplotě, došlo by ke zkrácení jeho životnosti. Podívejte se na naše realizace, kde uvidíte příklady umístění měniče a baterií.

Jak funguje záloha při výpadku proudu (back-up)? 

U fotovoltaiky s baterií jako, je např. BATERIE MAXI PREMIUM, lze využít energii z fotovoltaiky pro napájení vybraných elektrických okruhů i při přerušení dodávky elektrické energie z vnější sítě. Pokud k výpadku dojde, fotovoltaika automaticky zajistí spuštění zálohy a vy můžete v domácnosti využívat energii s baterií i z panelů.